PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

PRZEZ SZTUKĘ 

w Bukowcu

 

MILI NAUCZYCIELE, DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

 

Wszystkie zajęcia prowadzimy metodą warsztatów, która jest całkowicie odmienna od tradycyjnej (szkolnej), a zarazem bardziej efektywna. W warsztacie sam proces ważniejszy jest od produktu końcowego, związany jest z tym również brak oceny, która nie stanowi czynnika rywalizacyjnego czy stresującego dla uczestników. Każdy warsztat nastawiony jest na rozwój osobisty, pracę w grupie i szczególnie pobudza proces twórczy. W najgłębszych aspektach prowadzi do tolerancji, uczy współpracy, komunikacji i odpowiedzialności wobec siebie i otoczenia. Ścisłe powiązanie natury i sztuki pozwala na swobodną ekspresję twórczą uczestników warsztatów.

Otaczającą nas przyrodę nie traktujemy jak obiekt badawczy, obiekt do eksploatacji, ani nawet obiekt do ochrony - to podejście pozostawiamy szkole. Chcemy wyjść poza prawo, wychowanie, kostyczną tradycję; chcemy sięgnąć do najgłębszych uczuć i wartości, ponieważ tylko takie miłosne współodczuwanie pomoże naszym dzieciom pozbyć się postawy zdobywcy i eksploratora charakterystycznej dla starszych pokoleń. W kontaktach z dziećmi zachęcamy je do odkrywania swoich talentów, konstruktywnego stosunku do własnej osoby, innych ludzi i otoczenia oraz rozwoju zaufania wobec samego siebie.

 Nasze zajęcia podsycają naturalne zainteresowania przyrodą i nie zasypujemy lawiną terminów. Zależy mam na nich kształtowanie i uwrażliwieniu postaw, które kształtują pozytywne nastawienie do otaczającej nas przyrody. Stosujemy metody pracy grupowej dostosowanej do wieku i dynamiki.

 

Zajęcia prowadzimy na terenie siedziby naszego Stowarzyszenia, która znajduje się we wsi BUKOWIEC. Otoczenie jej sprzyja prowadzeniu zajęć ekologicznych w terenie. Na rozległych łąkach znajdują się stawy często odwiedzane przez ptaki wodne, z rosnącymi na brzegach Kniecią błotną i Storczykiem plamistym. Las od łąki dzieli niewielka rzeka Miazga, wzdłuż której znajdują się liczne źródła. W lesie sosnowo-dębowo-brzozowym, o podłożu torfowym, występują liczne gatunki zwierząt i roślin. 

 

PROGRAM WARSZTATóW EKOLOGICZNO - ARTYSTYCZNYCH

dla PRZEDSZKOLI, SZKóŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJóW

 

Księga łąk i lasów – warsztat ekologiczno-artystyczny prowadzony w plenerze bukowieckich łąk i lasów, na którym dzieci własnoręcznie czerpią papier i zapoznają się z zasadami recyklingu. Polecamy szczególnie dla najmłodszych dzieci z przedszkoli i klas początkowych szkoły podstawowej.

 Czerpany z natury – zajęcia o potrzebie ochrony lasów, przetwarzania papieru makulaturowego oraz warsztat artystyczny ręcznie czerpanego papieru jako pokaz recyklingu makulatury

 ŚŚmieciosztuka czyli sztuka recyklingu – warsztaty artystyczne, na których używamy tylko materiałów z recyklingu (makulatura, butelki plastikowe puszki metalowe). Powstają obiekty artystyczne (kukiełki, maski, obiekty przestrzenne, obrazy – collage,). W trakcie warsztatów dzieci poznają jak segreguje się śmieci, a także zagrożenia związane z nadmiernym zaśmieceniem ziemi.

 Krąg przyjaciół Ziemi – warsztaty teatralne objaśniające związki i zależności pomiędzy organizmami w przyrodzie, rozbudzające wrażliwość i świadomość ekologiczną. Dzieci przygotowują maski różnych zwierząt i tworzą z pomocą instruktorów widowisko muzyczno teatralne.

 Zaprzyjaźnij się z brzozą, zaprzyjaźnij się z sosną, poznaj inne drzewa, które w naszym lesie rosną - terenowy warsztat dendrologiczny prowadzony w warunkach naturalnych. Zapoznajemy się z drzewami i krzewami, a także poznajemy ich znaczenie w przyrodzie i zastosowanie przez człowieka.

 Skrzydlaci przyjaciele dzieci – obserwacje terenowe i poznawanie ptaków, a także ich obyczajów w naturalnym środowisku, zarówno w dzień jak i wieczorem.

 Czysta woda zdrowia doda – zajęcia terenowe nad śródlądowymi zbiornikami wodnymi (rzeka, staw, źródła, sztuczne zbiorniki). Poznawanie znaczenia wody w przyrodzie i dla człowieka.

Rośliny lecznicze rosnące na łące i w lesie - zajęcia terenowe przeznaczone dla dzieci z klas starszych szkoły podstawowej , na których uczą się poznawać w terenie dzikie rośliny ze szczególnym uwzględnieniem roślin wykorzystywanych przez człowieka do celów leczniczych

 Prosimy o ubranie się w luźny strój terenowy. W przypadku deszczu wskazane byłyby płaszcze przeciwdeszczowe i kalosze !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Prowadzimy również zajęcia integrująco – rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Skierowane szczególnie do grup, które jeszcze nie są zintegrowane (początkowe klasy) lub, które mają problemy wewnątrz grupy.

 Słuchając ciała - na tym warsztacie zajmiemy się naszym ciałem. Odkryjemy go jako źródło radości, siły i mądrości. Wszelkie odczucia i poczucia w naszym ciele możemy postrzegać jako informacje o stanie naszego zdrowia, o naszej kondycji fizycznej. Możemy również potraktować je jako sygnały dotyczące naszych potrzeb, emocji, uczuć. 

 DźĹşwięk ciszy  Â– zajęcia relaksacyjne i zabawy ruchowe w naturze, które pomagają wyciszyć agresję. Wypoczynek na świeżym powietrzu połączony z pogadankami o zdrowiu człowieka i jego powiązaniu z naturą, a także jak hałas wpływa na naszą kondycję.

 Współpraca czy rywalizacja – warsztat, na którym ćwiczenia pomagają odkryć radość i sens wspólnej pracy i zabawy w grupie, w której relacje  nie są oparte na zasadzie rywalizacji.

Terminy i tematykę zajęć prosimy ustalać telefoniczne 

Nasz numer telefonu  +48794371174

Dojazd na warsztaty własnym transportem. Wieś Bukowiec położona jest 20 km od Łodzi w kierunku na Tomaszów Mazowiecki, przy drodze  nr 713, w gminie Brójce. Najlepiej z któregokolwiek miejsca wyjechać na główną łódzką arterię wschód – zachód czyli ulicę Mickiewicza, Piłsudskiego, czy Rokicińską i kierować się na Widzew. około kilometra za znakiem Bukowiec, na skrzyżowaniu, gdzie jest drogowskaz na Brójce, trzeba skręcić w lewą stronę i wyjeżdża się prosto na nasz Ośrodek z dużym, żółtym namiotem na froncie (700m od zakrętu).

 Wydajemy zaświadczenia dla nauczycieli.

 

dane kontaktowe:

Stowarzyszenie "ONJATY"

ul. Dolna 135 gmina Brójce

95-006 Bukowiec

mail: stowarzyszenie.onjaty@gmail.com

K
o
n
t
a
k
t
Imię
Nazwisko
Email
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
F
a
c
e
b
o
o
k